Veel gestelde vragen

Uw kind of kinderen inschrijven kan via het inschrijfformulier. Nadat u het ingevuld heeft verzonden neem ik binnen 5 dagen contact met u op om te laten weten of de plaats beschikbaar is en om een afspraak te maken voor een rondleiding.

Het is mogelijk dat er niet direct plaats is. Wij nemen dan contact met u op om samen te kijken naar een alternatief. Bijvoorbeeld opvang op andere dagen of bij een collega in de buurt.
Wij doen onze uiterste best om u direct een plek te bieden. Is er toch geen plaats vrij op door u gewenste dagen, dan bellen we u om de alternatieven te bespreken.
Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opvang vindt er een intake plaats.

Openingstijden

Ons kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur

En op deze dagen zijn wij gesloten

 • 24 december (we zijn dan geopend tot 17.00 uur)
 • 25 december t/m 1 januari
 • 2e paasdag
 • Koningsdag (27 april)
 • Hemelvaartsdag
 • 2e pinksterdag
 • 5 mei (eenmaal per 5 jaar)

U kunt het beste direct contact opnemen met Onika. Ook kunt u een wijzigingsverzoek doorgeven door het contactformulier te gebruiken.

De opzegtermijn is 1 maand. De einddatum valt op de 15e of laatste dag van de maand. Ook als u het aantal dagen kinderopvang wilt verminderen, geldt deze termijn.

Het opvangcontract voor de dagopvang stopt automatisch op de laatste dag van de maand waarin uw kind 4 jaar wordt.

Wilt u een andere einddatum, dan is dit mogelijk. Voor het wijzigen van de einddatum kunt u het contactformulier gebruiken. Houdt u wel rekening met een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt het opvangcontract schriftelijk opzeggen. Houd echter wel rekening met de opzegtermijn van 1 maand. Gebruik voor de opzegging het contactformulier en vermeld de reden van de opzegging.

Ja, een tweede of volgend kind schrijft u apart in. Voor ieder kind krijgt u bij plaatsing een nieuw opvangcontract.
Als u uw kind wilt afmelden door bijvoorbeeld ziekte, dan kunt u dit persoonlijk of telefonisch doorgeven aan Onika.
Geeft u op de groep door dat uw kind niet komt. Bij afwezigheid door vakantie, ziekte of een andere oorzaak, is er geen mogelijkheid tot restitutie van de kosten voor kinderopvang.
Het is mogelijk een extra dag opvang aan te vragen bij Onika. Zij kan beoordelen of er nog plek is op de betreffende dag. Vraagt u anders ook even naar het ruilbeleid, het is mogelijk dagen te ruilen.
Elk jaar in Januari ontvangt iedereen een jaaropgave over het jaar ervoor.

Kwaliteit nemen wij heel serieus. We kijken kritisch naar onze manier van werken, de inrichting, de speelmaterialen en alle werkprocessen. Ook krijgt u bij de kennismaking een boekje met randvoorwaarden waarin u kunt lezen hoe van onze protocollen en procedures zijn. Daarnaast worden we steeds verwacht en onverwacht door de GGD geïnspecteerd. Hieronder kunt u de GGD rapporten inzien; GGD rapport

Kinderdagverblijf ‘Naar de Boerderij’ neemt ouders serieus en is altijd op zoek naar ouders die actief mee willen werken en denken. Heb je interesse? Laat het weten aan Onika.

 

Oudercommissie in ontwikkeling

Op ons kinderdagverblijf komt een enthousiaste oudercommissie. Deze commissie behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers en werkt intensief samen met het management. Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in een reglement. Medezeggenschap. De Oudercommissie mag gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken als:

– pedagogisch beleid

– kwaliteitszorg

– veiligheid

– hygiëne

– speelgoed

 

Verder organiseert de oudercommissie andere activiteiten, zoals thema- en informatieavonden. Ook zijn de oudercommissies nauw betrokken bij de realisatie van nieuwbouw en de inrichting van buitenterreinen

Als ouder kent u uw kind het beste. Het is goed om je kind in de gaten te houden en regelmatig het welbevinden van uw kind te evalueren.  Bij kinderdagverblijf Naar de Boerderij is dit een continu proces. Een keer per jaar vind er aan de hand van een observatie formulier een kindbespreking plaats.
Kinderdagverblijf ‘Naar de Boerderij’ is vertegenwoordigd in het Stedelijk Overleg Kinderopvang. In samenwerking en in overleg met het schoolbestuur hebben we daar meegewerkt aan het voorschoolse educatiebeleid in de gemeente Den Bosch. Alle scholen hebben een verschillende visie en methode. Kinderdagverblijf ‘Naar de Boerderij’ heeft haar methode aangepast zodat het aansluit op alle verschillende scholen die we in Den Bosch hebben.

Als de kinderen 4 zijn wordt het dossier overgedragen aan de docent van de school, uiteraard alleen als u als ouder toestemming geeft.
De kinderen zijn uitstekend voorbereid op de basisschool en hierdoor wordt voor onze peuters de stap naar de basisschool minder groot.

Je hebt nog maanden recht op kinderopvangtoeslag !

Je stopt met werken of wordt werkloos

Werk je in loondienst en stop je met werken of raak je werkloos? Stop je met je onderneming en ben je niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Als je kind nog naar de kinderopvang gaat, dan heb je nog minimaal 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Je moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat jij of je toeslagpartner werkte in de maand voordat je stopte. Deze 6 maanden gaan in op de 1e dag dat je niet meer werkt. Na deze 6 maanden zijn onderstaande 3 situaties mogelijk, namelijk:

1) Je gaat binnen 6 maanden weer werken

Gaat je kind nog naar de kinderopvang? Maak dan een proefberekening om te zien voor hoeveel uren je kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Geef je wijzigingen dan door aan de belastingdienst.

2) Je gaat niet werken binnen 6 maanden, maar volgt wel binnen 6 maanden een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus

Gaat je kind nog naar de kinderopvang voor de maanden dat je een traject, opleiding of inburgeringscursus volgt, dan kun je voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind krijgen. Je moet uitgaan van de werkelijke uren. Geef je wijzigingen dan door aan de belastingdienst.

3) Je gaat niet werken binnen 6 maanden en volgt binnen 6 maanden geen opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus

Je hebt dan na deze 6 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Heb je minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar je (gerekend over het hele jaar) recht op hebt, dan mag je de uren die je over hebt ook na deze 6 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. Je moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar je recht op hebt, op zijn. Je kunt het beste begin november aan de belastingdienst doorgeven om de toeslag per eind december stop te zetten. We geven jullie enkele voorbeelden !

Voorbeeld dagopvang

Je wordt op 1 april werkloos en je bent dat nog op 1 oktober. Je werkte gemiddeld 25 uur per week. Als je kind naar de dagopvang gaat, dan hebt je recht op kinderopvangtoeslag van januari tot en met september. Dat betekent 26 weken x 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 910 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar je recht op hebt. Heb je alle uren in deze periode opgebruikt, dan moet je de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt je nog uren over, dan mag je die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet je de toeslag stopzetten.

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en je eventuele (toeslag-) partner aan de volgende voorwaarden voldoen:

 

1)         Jij en je partner werken, studeren, volgen een traject naar werk of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.

2)         Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind (ook adoptie- of pleegkind), of je onderhoudt je kind in belangrijke mate.

3)         Je kind staat op je woonadres ingeschreven.

4)         De eventuele kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk

5)         Naar de Boerderij is een geregistreerde kinderopvang organisatie

6)         Je hebt een schriftelijke overeenkomst met Naar de Boerderij afgesloten.

7)         Je kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

8)         Jij of je partner betaalt de kosten voor kinderopvang.

9)         Jij en je partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Uitleg bij voorwaarde 1):

Ik werk, volg een studie, volg een traject naar werk of volg een inburgeringscursus

WAT WORDT VERSTAAN ONDER WERK?

 

 • Je bent in dienst bij een werkgever
 • Je werkt mee zonder vergoeding in de zaak van je partner
 • Je hebt winst uit onderneming
 • Je hebt inkomsten uit andere werkzaamheden, bv als freelancer, alfahulp of artiest
 • Je volgt een re-integratietraject via je werkgever

 

WAT WORDT VERSTAAN ONDER STUDIE?

 

Als student kunt je alleen kinderopvangtoeslag krijgen als je een opleiding volgt in Nederland. Het moet gaan om 1 van de volgende opleidingen:

 

 • vmbo, havo of vwo (zowel regulier voortgezet onderwijs als volwassenenonderwijs)
 • bachelor of masteropleidingen (hoger beroepsonderwijs, universitair onderwijs en bepaalde vormen van particulier hoger onderwijs)
 • beroepsopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (ook particulier middelbaar beroepsonderwijs)

 

Zit je op een ander type school? Dan kunt je kinderopvangtoeslag krijgen als je bent ingeschreven bij een instelling in Nederland die een opleiding verzorgt waarvoor je:

 • studiefinanciering kunt krijgen
 • een tegemoetkoming in de studiekosten kunt krijgen
Volgt je een traject naar werk via UWV of de gemeente na (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en betaalt het UWV of de gemeente de kosten ervan, dan kunt je kinderopvangtoeslag krijgen, mits je een van de volgende uitkeringen hebt:

 • een bijstand of jongerenbijstand (WIJ)
 • een WW-uitkering
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong of WAZ)
 • een IOAW- of IOAZ-uitkering
 • een Ziektewetuitkering
 • een ANW-uitkering

Volg je in 2014 verplicht een inburgeringscursus, dan kun je alleen kinderopvangtoeslag krijgen als je deze cursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook als je in 2013 bent begonnen met de inburgeringscursus die doorloopt in 2014. Controleer op www.blikopwerk.nl/inburgeren of jou instelling aan de voorwaarden voldoet.

WAT WORDT VERSTAAN ONDER STUDIE?

Als student kunt je alleen kinderopvangtoeslag krijgen als je een opleiding volgt in Nederland. Het moet gaan om 1 van de volgende opleidingen:

 • vmbo, havo of vwo (zowel regulier voortgezet onderwijs als volwassenenonderwijs)
 • bachelor of masteropleidingen (hoger beroepsonderwijs, universitair onderwijs en bepaalde vormen van particulier hoger onderwijs)
 • beroepsopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (ook particulier middelbaar beroepsonderwijs)

Zit je op een ander type school? Dan kunt je kinderopvangtoeslag krijgen als je bent ingeschreven bij een instelling in Nederland die een opleiding verzorgt waarvoor je:

 • studiefinanciering kunt krijgen
 • een tegemoetkoming in de studiekosten kunt krijgen

WAT WORDT VERSTAAN ONDER “TRAJECT NAAR WERK”?

Volgt je een traject naar werk via UWV of de gemeente na (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en betaalt het UWV of de gemeente de kosten ervan, dan kunt je kinderopvangtoeslag krijgen, mits je een van de volgende uitkeringen hebt:

 • een bijstand of jongerenbijstand (WIJ)
 • een WW-uitkering
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong of WAZ)
 • een IOAW- of IOAZ-uitkering
 • een Ziektewetuitkering
 • een ANW-uitkering

WAT WORDT VERSTAAN ONDER HET VOLGEN VAN EEN INBURGERINGSCURSUS?

Volg je in 2014 verplicht een inburgeringscursus, dan kun je alleen kinderopvangtoeslag krijgen als je deze cursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook als je in 2013 bent begonnen met de inburgeringscursus die doorloopt in 2014. Controleer op www.blikopwerk.nl/inburgeren of jou instelling aan de voorwaarden voldoet.

Voor de leeftijdscategorie 0 – 4 jaar heeft Kinderdagverblijf ‘Naar de Boerderij’ een eigen kindvolgsysteem ontwikkeld. Doel is om de kinderopvang nog beter af te stemmen op de behoeften en wensen van individuele kinderen. Als kinderen 1½, 2½ en 3½ zijn, worden ze extra geobserveerd. Zo krijgen we inzicht in de ontwikkeling van een kind.

Extra begeleiding en stimulering

Dankzij het kindvolgsysteem zien we of je kind zich goed ontwikkelt of extra begeleiding en stimulering nodig heeft. In overleg met de ouders kijken we wie de extra begeleiding en stimulering verzorgt. Hiervoor kunnen we ook gebruik maken van externe deskundige. Ontwikkelingsgebieden waar we onder andere naar kijken zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, motorische ontwikkeling en taalontwikkeling.